Všeobecné informace

Úplata za přeškolní vzdělávání je měsíčně stanovena na 350,- Kč. Pokud dítě nedochází ani jeden den v měsíci, je tato častka snížena na 175,- Kč

M.Š. Plaváček je dvoutřídní mateřská škola rodinného typu. Kapacita školy je 50 dětí. Třída Krtečků a Zajíčků je věkově heterogenní.

.

Vzdělávají se zde děti z Plavů, ale i děti z okolních vesnic.
Herny jsou vybaveny hračkami, pomůckami a didaktickými hrami, které jsou dětem vždy dostupné.
Celý interiér včetně chodeb je vyzdoben dětskými pracemi, které během roku několikrát obměňujeme.
Vybavení interiéru školy je estetické a funkční, odpovídá počtu dětí i jejich věkovému složení a sponzoři nám ho pomáhají průběžně doplňovat.
Škola je umístěna ve starší budově, v klidné části obce. Nachází se uprostřed krásné přírody, čímž je dětem zajištěno zdravé životní prostředí, dostatek prostoru pro pohyb, ale i spontánní či řízené získávání kladného vztahu k přírodě.

Pracujeme se ŠVP, který vychází ze zaměření mateřské školy na environmentální výchovu ( vytváření kladného vztahu k rostlinám, stromům i zvířatům a jak i my děti můžeme přírodu chránit). Dítě při pobytu venku poznává krásu přírodního prostředí, poznává, co dává příroda člověku a jak je nutné přírodu šetřit a pečovat o ni. Specifikum naší mateřské školy je v tom, že jsme na vesnici, kde je blízko k přírodě, k lesu, řece, louce. Vesnice zprostředkuje dětem poznání přírodních jevů a míst, které děti ve městě nemají možnost poznat. Děti si vytváří pocit sounáležitosti s místem, kde se narodily a žijí. Zdůrazňujeme a oživujeme lidové zvyky a tradice. Připravujeme takové ekologické aktivity, které rozvíjejí u dětí všechny stránky jejich osobnosti a zároveň podněcovaly duševní i tělesnou pohodu dětí.
Máme osvědčení od Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. Mateřská škola Plavy je členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou / environmentální/ výchovu Mrkvička s platnou registrací.

Nedílnou součástí je i učení o zdravějším životním stylu, který vede k vyrovnanosti nejen ve vztahu člověk – příroda, ale i ve vztahu k sobě samému. Vedeme děti k uvědomění si, jak důležitá je správná výživa a stravovací návyky. V MŠ děti mají co nejvíce přirozených potravin a nápojů a pestrou vyváženou stravu. Učíme děti jíst zdravé potraviny a vedeme je k tomu, aby se postupně vyhýbaly nezdravým jídlům nejen v MŠ, ale i doma. V naší škole používáme i bio-potraviny.
Spolu s ostatními zaměstnanci ( včetně provozních zaměstnanců) se snažíme vytvářet příjemné tvořivé klima ve třídách mateřské školy. Svým výchovným působením vytvářet v dětech osobnost čestnou, s dobrým vztahem ke svým kamarádům i dospělým lidem. Učit děti samostatnosti v jednání a jak se správně zachovat v různých situacích. Být ohleduplný, umět pomoci druhému, sám umět požádat o pomoc. Usměrňovat jeho vztahy k ostatním dětem.
Pracujeme s dětmi na osvojení těchto návyků:

 • Neboj se, že Ti nikdo nepomůže.
 • Dospělý Ti bude oporou, ptej se, svěř se.
 • Můžeš si najít kamaráda, se kterým Ti bude dobře ve školce.
 • Sám se chovej hezky, neubližuj, buď ostatním dětem kamarádem.
 • Měj radost ze svých dobrých výsledků a úspěchů, z toho, že něco dokážeš.

Hlavním cílem naší mateřské školy je přiblížit se rodinnému prostředí, vytvořit klidnou a příznivou atmosféru a připravit děti na vstup do základní školy. Naší filozofií je připravit pro každé dítě optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k získávání vlastní identity, sebedůvěry a samostatnosti. Při všech činnostech respektujeme potřeby dětí, jejich emoce, zájem, věk, aktivitu a zkušenosti. Každé dítě pracuje podle svých individuálních možností a schopností.
Zaměřit se na prožitkové poznávání a tvořivé sebevyjádření. Vytvářet dětem takové prostředí, které podněcuje jejich tvořivost, zvídavost a zájem poznávat nové věci. Vede je k získávání zkušeností prožitkem.Vycházet z přirozené zvídavosti dětí a potřeby objevovat stále něco nového. Používáme i prvky Montessori.
Vzdělávání předškolních dětí v mateřské škole je cílevědomý a plánovaný proces. Děti by měly mít právo volby a vybrat si činnost, která je zaujme. Denní řád je dostatečně pružný, reaguje na individuální možnosti dětí. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu.(zájmové kroužky jsou nabízeny dle zájmu a nadání prostředních dětí). V průběhu dne jsou v MŠ realizovány spontánní i řízené činnosti souběžně.
Děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Učitelky dávají možnost dokončit činnost nebo dohrát hru a děti včas upozorňuje, že činnost bude třeba ukončit. Respektujeme osobní psychomotorické tempo dětí. Dítě, které je pomalé, má možnost dokončit činnost (kreslení, úklid hraček, oblékání) ve svém vlastním tempu, rychlé dítě se zabývá jinou činností, zatímco ostatní dokončují svou práci.

Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální a skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách.
Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Zdůrazňujeme individuální přístup ke každému dítěti. Věnujeme se dětem, které zaostávají za ostatními, ale i dětem, které mají nadprůměrné znalosti, vědomosti a dovednosti. Do budoucna uvažujeme o heterogenním uspořádání tříd v M.Š.
Chceme, aby se pro děti stal každý den prožitý v mateřské škole radostnou událostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života. Aby veškeré snažení všech zaměstnanců mateřské školy směřovalo k tomu, aby byly děti maximálně spokojené a šťastné.

Dětský den 26.6.2021

Seznam přijatých dětí

Aktuality

 • Školní výlet

  18.6.2021

  Dne 22.6.2021 pojedeme všichni na školní výlet do LESOPARKU ,,K ČÁPOVI".

  Nástup do MŠ: nejpozději do 8 hodin

  S sebou: malý batůžek, pláštěnku, pitíčko, malou svačinu a dobrou náladu

  OBĚD BEREME S SEBOU

  Předpokládaný návrat: 13:30h-14:00h

  BLIŽŠÍ INFORMACE U P. UČITELEK

 • Informace pro rodiče nově přijatých dětí

  6.6.2021

  Jelikož je stále přítomnost třetích osob ve školce nepodoručená. Informační schůzky se budou konat začátkem září. Potřebné dokumenty, které je potřeba vyplnit a donést do 1. září do mateřské školy, informace               v písemné podobě a předání rozhodnutí o přijetí také                 v písemné podobě je možné vyzvednout ve středu 9. června od 9.00 do 15.00 hodin. A pak každý den od 7.30 do 12.30 od 11.června do 18. června.

 • Školkiáda 2021

  4.6.2021

  V úterý 8.6. nás čeká ŠKOLKIÁDA 2021. Děti budou soutěžit ve skoku do dálky, v hodu a běhu. Dejte prosím dětem sportovní oblečení a vhodnou obuv.

 • Pirátský den

  25.5.2021

  Blíží se nám DEN DĚTÍ a my ve školce ho oslavíme v pirátských maskách. Na 1.6. (úterý) přichystejte dětem kostým piráta a přiveďte ho do školky, aby si mohl zatančit, užít legraci a najít tajný poklad. Těšíme se na vás.

 • Bubnování

  25.5.2021

  Předškoláci, kteří nastupují v září do ZŠ Plavy se zúčasní jejich projektového dne: VÝLET DO AFRIKY. Kde si mohou vyzkoušet bubnování v africkém rytmu.

  Projekt se bude konat ve středu   2. června v 8:30 v Enviru u základní školy.

 • Budeme se fotit

  25.5.2021

  Ve středu 2. 6. od 10:00 proběhne ve školce focení.

 • Rozloučení s předškoláky

  25.5.2021

  Dne 18. - 19. 6. (pátek a sobota) proběhne rozloučení s předškoláky. Pro děti máme připravenou ,,PIRÁTSKOU STEZKU". Pojedeme vlakem do Návarova a zpátky se vrátíme po Palackého stezce. Den zakončíme opékáním bučtů. Společně přespíme ve školce a druhý den se děti poperou se školkovou maturitou. A na závěr budou pasování na školáka.

 • Čarodějnický den

  21.4.2021

  V pátek 30.4. pořádáme ČARODĚJNICKÝ DEN. Připravte dětem kostým, nastartujte koště a přijďte si zatančit, zakouzlit a čarovat. Čeká nás zábava i soutěže. Těšíme se na vás.

 • DEN ZEMĚ

  16.4.2021

  Dne 22. dubna oslavíme DEN ZEMĚ. Celý týden budeme podnikat tématicky zaměřené aktivity (pokusy, pozorování, třídění odpadu, úklid lesa...).

 • Platby za stravné a školné

  16.4.2021

  Od 16. dubna se  bude platit stravné a školné na měsíc duben. Děti, které nemají možnost navštěvovat školu, jsou od platby školného osvobozeny.

Kontakty

Telefon do školky

Omlouvání děti 

Telefon: 483 398 100

Mobil: 775 238 240

Kontaktní email (neslouží

k omlouvání dětí)

Krtečci -> krtečci@msplavy.cz

Zajíčci -> zajicci@msplavy.cz

Kontakt na paní ředitelku 

Telefon: 602 382 770

E-mail: ibryndova@msplavy.cz

 

Kontakt na vedoucí stravování paní Kopalovou

Mobil: 775 238 240

E-mail: kopalovajidelna@msplavy.cz