Přijímání dětí k předškolnímu vzdělvání

                                            Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Informace:

- S účinností od 1.9. 2017 bylo  zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte.

- Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 let do 6 let věku.

- Ředitel školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v období od 2. května do 16. května. Konkrétní termín zápisu zveřejní způsobem v místě obvyklém ( vývěsky v MŠ, internetové stránky školy )

- O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti, ale pouze stanovená kritéria.

- Zákonný zástupce dítěte je povinný do žádosti uvést úplné a pravdivé údaje. Každou jejich změnu jsou povinni neprodleně oznámit.

- Nedílnou součástí žádosti je potvrzení dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví),  v letošním roce pouze prohlášení zákonných zástupců a kopie očkovacího průkazu

- Seznam nově přijatých dětí, zveřejní pod přiděleným registračním číslem ředitel školy  na místě veřejně přístupném – vchodové dveře do MŠ a na internetových stránkách školy, do 30 dnů od zahájení správního  řízení a to po dobu 15 dnů. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno zákonným zástupcům do vlastních rukou.

- Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje.

- Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud bude volná kapacita v MŠ.

- Ředitel školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popř. stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce.

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Plavy pro školní rok 2021/2022

Ředitelka mateřské školy stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm.  b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu mateřské školy.

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021/2022

  • Proběhne formální část zápisů s využitím seznamu dětí, které spadají do školského obvodu MŠ a mají právo na přednostní přijetí do dané mateřské školy (§ 34 odst. 4 školského zákona).
  • Situace, kdy kapacita školy nestačí počtu přihlášených spádových dětí s právem přednostního přijetí do dané mateřské školy, škola postupuje podle předem vytvořených kritérií viz níže.
  • V situaci, kdy škola má dostatečnou kapacitu k přijetí spádových dětí, ale převis zájmu nespádových dětí, přednostně přijímá děti spádové a dále postupuje podle předem vytvořených kritérií viz níže.
  • Doporučujeme v případě nutnosti přímé komunikace využít v současnosti běžné ICT nástroje pro distanční komunikaci..

Ředitelka mateřské školy stanovila bodově ohodnocená kritéria:

  1. Dítě, které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 5 let (Podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. § 34 odst. 1 je předškolní vzdělávání povinné )  –  přijato vždy
  2. Dítě, které dovrší nejpozději do 31. srpna stávajícího roku 4 let, budou k předškolnímu vzdělávání přijímány přednostně - 10  bodů
  3. Dítě, které dovrší nejpozději do 31. srpna stávajícího roku 3 let, budou k předškolnímu vzdělávání přijímány přednostně - 8 bodů
  4. Dítě, které dovrší nejpozději do 31. prosince stávajícího roku 3 let – 2 body
  5. Dítě, které má trvalé bydliště – v obci Plavy – 2 body
  6. Dítě, jehož sourozenec navštěvuje Mateřskou školu Plavy – 1 bod

V případě shodného počtu bodů rozhoduje datum narození dítěte  ( přednost mají starší  děti ).

V případě shody dat narození se postupuje losem. Losování proběhne za účasti ředitele školy a zákonných zástupců dětí, kteří losují o poslední postupové místo.

V letošním roce se zápis bude organizovat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Přihlášku bude možné doručit datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, nebo osobním podáním ve škole po předchozí domluvě.

Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovuji dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem.

Zápis do mateřské školy je stanoven od pondělí  3. května 2021 do pátku 14. května 2021. Kdy je nutné doručit přihlášky výše zmíněnými způsoby.

Potřebné dokumenty: přihláška do MŠ, kopie rodného listu dítěte, potvrzení o očkování

Focení

Kdy: 11.10.2022

Kde: MŠ Plavy

čas: v 10:00

Po předchozí dochodě můžete přivést sourozence.

Divadlo

kdy: Dne 7.10.2022

Název: Muzikantský Rok

kde: MŠ Plavy

Co dítě potřebuje do MŠ