Přijímání dětí k předškolnímu vzdělvání

                                            Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Informace:

- S účinností od 1.9. 2017 bylo  zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte.

- Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 let do 6 let věku.

- Ředitel školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v období od 2. května do 16. května. Konkrétní termín zápisu zveřejní způsobem v místě obvyklém ( vývěsky v MŠ, internetové stránky školy )

- O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti, ale pouze stanovená kritéria.

- Zákonný zástupce dítěte je povinný do žádosti uvést úplné a pravdivé údaje. Každou jejich změnu jsou povinni neprodleně oznámit.

- Nedílnou součástí žádosti je potvrzení dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví),  v letošním roce pouze prohlášení zákonných zástupců a kopie očkovacího průkazu

- Seznam nově přijatých dětí, zveřejní pod přiděleným registračním číslem ředitel školy  na místě veřejně přístupném – vchodové dveře do MŠ a na internetových stránkách školy, do 30 dnů od zahájení správního  řízení a to po dobu 15 dnů. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno zákonným zástupcům do vlastních rukou.

- Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje.

- Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud bude volná kapacita v MŠ.

- Ředitel školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popř. stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce.

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Plavy pro školní rok 2021/2022

Ředitelka mateřské školy stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm.  b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu mateřské školy.

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021/2022

 • Proběhne formální část zápisů s využitím seznamu dětí, které spadají do školského obvodu MŠ a mají právo na přednostní přijetí do dané mateřské školy (§ 34 odst. 4 školského zákona).
 • Situace, kdy kapacita školy nestačí počtu přihlášených spádových dětí s právem přednostního přijetí do dané mateřské školy, škola postupuje podle předem vytvořených kritérií viz níže.
 • V situaci, kdy škola má dostatečnou kapacitu k přijetí spádových dětí, ale převis zájmu nespádových dětí, přednostně přijímá děti spádové a dále postupuje podle předem vytvořených kritérií viz níže.
 • Doporučujeme v případě nutnosti přímé komunikace využít v současnosti běžné ICT nástroje pro distanční komunikaci..

Ředitelka mateřské školy stanovila bodově ohodnocená kritéria:

 1. Dítě, které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 5 let (Podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. § 34 odst. 1 je předškolní vzdělávání povinné )  –  přijato vždy
 2. Dítě, které dovrší nejpozději do 31. srpna stávajícího roku 4 let, budou k předškolnímu vzdělávání přijímány přednostně - 10  bodů
 3. Dítě, které dovrší nejpozději do 31. srpna stávajícího roku 3 let, budou k předškolnímu vzdělávání přijímány přednostně - 8 bodů
 4. Dítě, které dovrší nejpozději do 31. prosince stávajícího roku 3 let – 2 body
 5. Dítě, které má trvalé bydliště – v obci Plavy – 2 body
 6. Dítě, jehož sourozenec navštěvuje Mateřskou školu Plavy – 1 bod

V případě shodného počtu bodů rozhoduje datum narození dítěte  ( přednost mají starší  děti ).

V případě shody dat narození se postupuje losem. Losování proběhne za účasti ředitele školy a zákonných zástupců dětí, kteří losují o poslední postupové místo.

V letošním roce se zápis bude organizovat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Přihlášku bude možné doručit datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, nebo osobním podáním ve škole po předchozí domluvě.

Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovuji dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem.

Zápis do mateřské školy je stanoven od pondělí  3. května 2021 do pátku 14. května 2021. Kdy je nutné doručit přihlášky výše zmíněnými způsoby.

Potřebné dokumenty: přihláška do MŠ, kopie rodného listu dítěte, potvrzení o očkování

Dětský den 26.6.2021

Seznam přijatých dětí

Aktuality

 • Školní výlet

  18.6.2021

  Dne 22.6.2021 pojedeme všichni na školní výlet do LESOPARKU ,,K ČÁPOVI".

  Nástup do MŠ: nejpozději do 8 hodin

  S sebou: malý batůžek, pláštěnku, pitíčko, malou svačinu a dobrou náladu

  OBĚD BEREME S SEBOU

  Předpokládaný návrat: 13:30h-14:00h

  BLIŽŠÍ INFORMACE U P. UČITELEK

 • Informace pro rodiče nově přijatých dětí

  6.6.2021

  Jelikož je stále přítomnost třetích osob ve školce nepodoručená. Informační schůzky se budou konat začátkem září. Potřebné dokumenty, které je potřeba vyplnit a donést do 1. září do mateřské školy, informace               v písemné podobě a předání rozhodnutí o přijetí také                 v písemné podobě je možné vyzvednout ve středu 9. června od 9.00 do 15.00 hodin. A pak každý den od 7.30 do 12.30 od 11.června do 18. června.

 • Školkiáda 2021

  4.6.2021

  V úterý 8.6. nás čeká ŠKOLKIÁDA 2021. Děti budou soutěžit ve skoku do dálky, v hodu a běhu. Dejte prosím dětem sportovní oblečení a vhodnou obuv.

 • Pirátský den

  25.5.2021

  Blíží se nám DEN DĚTÍ a my ve školce ho oslavíme v pirátských maskách. Na 1.6. (úterý) přichystejte dětem kostým piráta a přiveďte ho do školky, aby si mohl zatančit, užít legraci a najít tajný poklad. Těšíme se na vás.

 • Bubnování

  25.5.2021

  Předškoláci, kteří nastupují v září do ZŠ Plavy se zúčasní jejich projektového dne: VÝLET DO AFRIKY. Kde si mohou vyzkoušet bubnování v africkém rytmu.

  Projekt se bude konat ve středu   2. června v 8:30 v Enviru u základní školy.

 • Budeme se fotit

  25.5.2021

  Ve středu 2. 6. od 10:00 proběhne ve školce focení.

 • Rozloučení s předškoláky

  25.5.2021

  Dne 18. - 19. 6. (pátek a sobota) proběhne rozloučení s předškoláky. Pro děti máme připravenou ,,PIRÁTSKOU STEZKU". Pojedeme vlakem do Návarova a zpátky se vrátíme po Palackého stezce. Den zakončíme opékáním bučtů. Společně přespíme ve školce a druhý den se děti poperou se školkovou maturitou. A na závěr budou pasování na školáka.

 • Čarodějnický den

  21.4.2021

  V pátek 30.4. pořádáme ČARODĚJNICKÝ DEN. Připravte dětem kostým, nastartujte koště a přijďte si zatančit, zakouzlit a čarovat. Čeká nás zábava i soutěže. Těšíme se na vás.

 • DEN ZEMĚ

  16.4.2021

  Dne 22. dubna oslavíme DEN ZEMĚ. Celý týden budeme podnikat tématicky zaměřené aktivity (pokusy, pozorování, třídění odpadu, úklid lesa...).

 • Platby za stravné a školné

  16.4.2021

  Od 16. dubna se  bude platit stravné a školné na měsíc duben. Děti, které nemají možnost navštěvovat školu, jsou od platby školného osvobozeny.

Kontakty

Telefon do školky

Omlouvání děti 

Telefon: 483 398 100

Mobil: 775 238 240

Kontaktní email (neslouží

k omlouvání dětí)

Krtečci -> krtečci@msplavy.cz

Zajíčci -> zajicci@msplavy.cz

Kontakt na paní ředitelku 

Telefon: 602 382 770

E-mail: ibryndova@msplavy.cz

 

Kontakt na vedoucí stravování paní Kopalovou

Mobil: 775 238 240

E-mail: kopalovajidelna@msplavy.cz