Přijímání dětí k předškolnímu vzdělvání

Informace:

– S účinností od 1.9. 2017 bylo  zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte.

– Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 let do 6 let věku.

– Ředitel školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu podání žádosti   o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v období od 2. května do 16. května. Konkrétní termín zápisu zveřejní způsobem v místě obvyklém ( vývěsky v MŠ, internetové stránky školy )

– O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti, ale pouze stanovená kritéria.

– Zákonný zástupce dítěte je povinný do žádosti uvést úplné a pravdivé údaje. Každou jejich změnu jsou povinni neprodleně oznámit.

– Nedílnou součástí žádosti je potvrzení dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví),  v letošním roce pouze prohlášení zákonných zástupců a kopie očkovacího průkazu

– Seznam nově přijatých dětí, zveřejní pod přiděleným registračním číslem ředitel školy  na místě veřejně přístupném – vchodové dveře do MŠ a na internetových stránkách školy,     do 30 dnů od zahájení správního  řízení a to po dobu 15 dnů. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno zákonným zástupcům do vlastních rukou.

– Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje.

– Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud bude volná kapacita v MŠ.

– Ředitel školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popř. stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce.

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Plavy pro školní rok 2020/2021

Ředitelka mateřské školy stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu mateřské školy.

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání pro rok 2020/2021

 • Proběhne formální část zápisů s využitím seznamu dětí, které spadají do školského obvodu MŠ a mají právo na přednostní přijetí do dané mateřské školy (§ 34 odst. 4 školského zákona).
 • Situace, kdy kapacita školy nestačí počtu přihlášených spádových dětí s právem přednostního přijetí do dané mateřské školy, škola postupuje podle předem vytvořených kritérií viz níže.
 • V situaci, kdy škola má dostatečnou kapacitu k přijetí spádových dětí, ale převis zájmu nespádových dětí, přednostně přijímá děti spádové a dále postupuje podle předem vytvořených kritérií viz níže.
 • Doporučujeme v případě nutnosti přímé komunikace využít v současnosti běžné ICT nástroje pro distanční komunikaci.

.

Ředitelka mateřské školy stanovila bodově ohodnocená kritéria:

 1. Dítě, které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 5 let (Podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. § 34 odst. 1 je předškolní vzdělávání povinné ) – přijato vždy
 2. Dítě, které dovrší nejpozději do 31. srpna stávajícího roku 4 let, budou k předškolnímu vzdělávání přijímány přednostně – 10  bodů
 3. Dítě, které dovrší nejpozději do 31. srpna stávajícího roku 3 let, budou k předškolnímu vzdělávání přijímány přednostně – 8 bodů
 4. Dítě, které dovrší nejpozději do 31. prosince stávajícího roku 3 let – 2 body
 5. Dítě, které má trvalé bydliště – v obci Plavy – 2 body
 6. Dítě, jehož sourozenec navštěvuje Mateřskou školu Plavy – 1 bod

V případě shodného počtu bodů rozhoduje datum narození dítěte  ( přednost mají starší děti ).

V případě shody dat narození se postupuje losem. Losování proběhne za účasti ředitele školy a zákonných zástupců dětí, kteří losují o poslední postupové místo.

V letošním roce se zápis bude organizovat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Přihlášku bude možné doručit datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.

Zápis do mateřské školy je stanoven na středu 6. května 2020 od 9.00 – 11.00 hodin. Kdy je možné přinést přihlášky v krajním případě a po předchozí domluvě.

Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovuji dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 6. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

Potřebné dokumenty: přihláška do MŠ, kopie rodného listu dítěte, kopie očkovacího průkazu dítěte, prohlášení o povinném očkování

Aktuality

 • DEN ZEMĚ

  16.4.2021

  Dne 22. dubna oslavíme DEN ZEMĚ. Celý týden budeme podnikat tématicky zaměřené aktivity (pokusy, pozorování, třídění odpadu, pozorování lesa,...).

 • Platby za stravné a školné

  16.4.2021

  Od 16. dubna se  bude platit stravné a školné na měsíc duben. Děti, které nemají možnost navštěvovat školu, jsou od platby školného osvobozeny.

 • Noční běh

  10.4.2021

  Fitstudio sportovních aktivit Jany Boučkové pořádá 16.4.2021 Noční běh, kterého se můžete zůčastnit. Veškeré informace se dočtete v tomto souboru ->

  Nocni-beh

Kontakty

Telefon do školky

Omlouvání děti 

Telefon: 483 398 100

Mobil: 775 238 240

Kontaktní email (neslouží

k omlouvání dětí)

Krtečci -> krtečci@msplavy.cz

Zajíčci -> zajicci@msplavy.cz

Kontakt na paní ředitelku 

Telefon: 602 382 770

E-mail: ibryndova@msplavy.cz

 

Kontakt na vedoucí stravování paní Kopalovou

Mobil: 775 238 240

E-mail: kopalovajidelna@msplavy.cz